Kunstuitleen: reglement voor abonnees

Aanvang en beëindiging van het abonnement

1) Het abonnement kan op iedere datum aanvangen. De aanmelding geschiedt na het verstrekken van een (kopie)legitimatiebewijs en door ondertekening van het inschrijfformulier en het machtigingsformulier door de abonnee.
2) Bij aanmelding op of vóór de 15e van enige maand geldt de eerste van die maand als datum van toetreding. Bij aanmelding ná de 15e van enige maand geldt als datum van toetreding de eerste van de volgende maand.
3) Bij inschrijving is een éénmalig inschrijf-geld verschuldigd van € 9,50.
4) Een deelname wordt aangegaan voor de tijd van minimaal 1 jaar en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd. Het is dan per maand opzegbaar.
5) Het abonnement eindigt door inlevering van het laatstgeleende kunstwerk èn door ondertekening van het opzeg-formulier. Als opzegdatum geldt altijd de laatste dag van de maand waarin de opzegging plaatsheeft, tenzij er nog ongebruikt spaartegoed is. (zie punt 9)

Uitleen en inlevering van de werken

6) De uitleenperiode is vastgesteld op ten hoogste 12 maanden, tenzij hiervoor bijzondere condities gelden, maar kan in veel gevallen verlengd worden met nogmaals een termijn van 12 maanden.
7) De werken worden door Kunstuitleen Noordwest Veluwe alleen afgegeven op vertoon van het vorige omruilformulier en na ondertekening van een ontvangstbewijs door de abonnee. Bovendien mag er geen achterstand in de betaling zijn.

Spaartegoed

8) Spaartegoeden kunnen uitsluitend besteed worden voor de aankoop van kunstwerken die bij Kunstuitleen ArtXpoze in bezit zijn, behoren tot de uitleencollectie en voor zover de werken niet van verkoop zijn uitgesloten.
Bij kunstwerken die in eigendom zijn van Kunstuitleen ArtXpoze of Kunstuitleen Deventer, kan tot maximaal 50% met spaartegoed worden betaald.
Bij kunstwerken die bij Kunstuitleen Noordwest Veluwe in consignatie zijn, kan tot maximaal 25 % van het aankoopbedrag met spaartegoed betaald worden.
9) Indien bij beëindiging van het huren van kunst het spaartegoed niet is besteed, moet het resterende spaartegoed binnen één jaar worden aangewend. Tot het moment van besteding van het spaartegoed loopt het lidmaatschap door. Bij niet tijdige besteding vervalt het spaartegoed aan Kunstuitleen Noordwest Veluwe.

Aankoop kunstwerken

10) Vrijwel alle in de uitleen-collectie opgenomen kunstwerken kunnen worden gekocht. De verkoopprijzen zijn op de kunstwerken aangebracht (en voor zover het een ingelijst werk betreft) inclusief lijst.
11) Leners met een spaartegoed kunnen een rentevrije kunstkoopregeling aanvragen. De voorwaarden kunt u opvragen bij Kunstuitleen Noordwest Veluwe.

Behandeling van de werken, transport en verzekering

12) De geleende kunstwerken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats geïnstalleerd of bewaard worden en dienen zoveel mogelijk beschermd te worden tegen direct (zon)licht.
13) De abonnee is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van werken Kunstuitleen Noordwest Veluwe hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, waarna Kunstuitleen Noordwest Veluwe een schadevergoeding kan eisen.
14) De abonnee verzorgt zelf op verantwoorde wijze het transport van de werken van en naar de kunstuitleen (bijvoorbeeld in doek, plaid of speciaal hiervoor bestemd verpakkingsmateriaal).
15) De abonnee is aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de uitleenperiode als gevolg van onachtzaamheid of nalatigheid onverminderd de door de Kunstuitleen Noordwest Veluwe afgesloten verzekering. De kosten van het vervangen van tijdens de uitleenperiode gebroken glasplaten en beschadigde lijsten komen steeds voor rekening van de abonnee.

Wijze van betaling

16) De betaling van het abonnementsgeld geschiedt uitsluitend via een een machtiging tot automatische incasso. De incasso wordt uitgevoerd door Kunstuitleen Midden Nederland in opdracht van Kunstuitleen Noordwest Veluwe.
17) Indien de abonnee achterstallig is in de betaling van het abonnementsgeld en na de eerste herinnering in gebreke blijft met de betaling van het verschuldigde bedrag berekent Kunstuitleen Noordwest Veluwe € 15,00 administratiekosten en verbeurt de abonnee aan buitengerechtelijke inningskosten een bedrag berekend naar 15% van het open- staande saldo met een minimum van € 30,- (excl. BTW) telkens voor het geval dat Kunstuitleen Noordwest Veluwe voor de inning van het aan haar toekomende zich moet voorzien van rechtskundige of andere bijstand. Kunstuitleen Noordwest Veluwe heeft tevens het recht de abonnee voor verdere deelname uit te sluiten.
18) In alle gevallen waarin Kunstuitleen Noordwest Veluwe een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de abonnee doet uitbrengen of in geval van noodzakelijke procedures tegen abonnee om deze tot betaling te dwingen, is de abonnee verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte (met uitzondering van de in gevolge een definitieve rechterlijke beslissing, door Kunstuitleen Noordwest Veluwe te betalen proceskosten) aan Kunstuitleen Noordwest Veluwe te voldoen.

Overige bepalingen

19) De abonnee is verplicht bij verhuizing het nieuwe adres onmiddellijk aan Kunstuitleen Noordwest Veluwe door te geven. Dit geldt tevens voor wijzigingen van (iban)bankrekeningnummers, telefoonnummers en e-mailadressen.
20) Het is verboden een kunstwerk te reproduceren of op een tentoonstelling te tonen zonder schriftelijke toestemming van Kunstuitleen Noordwest Veluwe.
21) Kunstuitleen Noordwest Veluwe vertegenwoordigt de kunstenaar met betrekking tot de in bruikleen of in huur gegeven kunstwerken in en buiten rechte.
22) Kunstuitleen Noordwest Veluwe heeft de bevoegdheid tarieven en reglementsbepalingen eenzijdig te wijzigen, echter niet voordat zij de abonnee hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte heeft gebracht.
23) Door de enkele aanmelding tot deelneming verklaart de abonnee zich akkoord met de bepalingen van het door Kunstuitleen Noordwest Veluwe vastgestelde reglement.

(Versie: mei 2022)